Skip to main content
Najbolja ponuda vina i žestokih pića.

Opšti uslovi koršćenja

PRAVA I OBAVEZE PRODAVCA I POTROŠAČA (USLOVI KORIŠĆENJA), POLITIKA PRIVATNOSTI I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI.

 1. Prodavac je dužan Potrošaca (kupca) upoznati o osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
 2. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Potrošač nabavio zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, on ima pravo da bira izmenu zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Potrošaca. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Potrošač neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da Prodavcu naknadu svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je Potrošač istakao i ako utvrdi da je Potrošač i pored nepostojanja neosaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od Potrošača će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

  Da bi Potrošač ostvario pravo na saobraznost dužan je, pri predaji robe Prodavcu priložiti dokumentaciju koja dolazi uz robu, original ili kopiju Ugovora o prodaji kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca.
 3. Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, dostavljanjem reklamacije u reklamacionom listu na e-mail: reklamacije@wine2goshop.com

  Reklamacije na izostanak isporuke porudžbine u dogovorenom roku, kupci bi trebalo da dostave odmah nakon što je istekao okvirni rok koji je naznačen za isporuku poručenog proizvoda.

  Reklamacije na primljenu količinu, odstupanja u vrsti proizvoda od poručenih, eventualna oštećenja ili na kvalitet proizvoda, kupci bi trebalo da pošalju što pre po prijemu pošiljke, odnosno najkasnije u roku od 3 dana od prijema paketa.

  Za reklamaciju je neophodno koristiti reklamacioni list .

  Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

  Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Potrošača. S toga će Potrošač svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti Potrošača smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u zakonskom roku.

  Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju ce Potrošač dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

  Prodavac se obavezuje da će svaku robu čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Potrošač ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Potrošaču će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

  Saobraznost se daje isključivo na ispravnost robe, dok se podrazumeva da je Potrošač upoznat sa karakteristikama robe, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrana roba zadovoljiti zahteve Potrošača u okviru propisanih karakteristika.

  Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja robe došlo usled transporta nakon isporuke, usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.), usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi robe, ukoliko je proizvod vraćen bez dokaza da je kupljen kod Prodavca. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja kupljene robe ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost robe koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.
 4. Prodavac robase može dostaviti internom dostavnom službom Društva na teritoriji grada Beograda i kurirskom službom (Bex) ili brza dostava (Wolt drive) s tim što troškove dostave preko kurirske službe (Bex/Wolt drive) snosi Prodavac ili Potrošač istu može preuzeti lično na maloprodajnim lokacijama Društva.
 5. Potrošač sajt https://wineartshop.rs/ i/ili aplikaciju Wine Art Shop koristi dobrovoljno.

  Poručivanje robe na sajtu i/ili preko aplikacije može se vršiti 24 časa, sedam dana u nedelji.

  Roba se naručuje elektronskim odabirom određenog proizvoda (artikla) i njegovim dodavanjem u potrošačku korpu klikom na dugme „Dodaj u korpu“. Roba se smatra naručenom u trenutku kada Potrošač završi transakciju jednom od platnih kartica koje se prihvataju u platnom prometu Republike Srbije ili plaćanjem pouzećem. Društvo ima obavezu da isporuči sve naručene proizvode i ne odgovara kupcu za bilo kakvu vrstu eventualno nastale štete prilikom dostave proizvoda. Sva pitanja u vezi sa naručivanjem Potrošač može postaviti na e-mail: orders@wine2goshop.com.
 6. Sajtom https://wineartshop.rs/ i aplikacijom upravlja i administrira Wina Art doo Beograd, ul. Ičkova br. 29, matični broj: 20336480, PIB: 105218252, info@wine2goshop.com (u daljem tekstu: Prodavac ili Društvo).

  Tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio i video materijali kao i ostali materijal na sajtu odnosno u aplikaciji (u daljem tekstu: Sadržaj) jesu autorsko pravo Prodavca i online prodavnice https://wineartshop.rs/ ili su na internet postavljeni uz dozvolu vlasnika ili nosioca autorskih prava. Korišćenje Sadržaja u bilo kom obliku bez pisane dozvole Prodavca i/ili vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Neovlašćena upotreba Sadržaja može podstaći preduzimanje pravne radnje od strane Prodavca i/ili vlasnika Sadržaja, uključujući i krivično gonjenje.

  Sadržaj može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na sajtu odnosno aplikaciji se mogu dešavati u bilo kom trenutku i bez najave. Prodavac se ne obavezuje na redovno ažuriranje Sadržaja. Prodavac ne garantuje da će sajt odnosno aplikacija raditi bez prekida i grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljeni ili da će sajt odnosno aplikacija biti komplatibilan sa hardverom ili softverom posetioca.
 7. Politika privatnosti je sastavni deo ovih Prava i obaveza prodavca i potrošača.
 8. Prodavac može periodično menjati i/ili menjati i dopunjavati ova Prava i obaveze prodavca i potrošača, te je na sajtu odnosno u aplikaciji uvek objavljen ažurirani tekst važeći u momentu zaključenja Ugovora na daljinu . Osim ako je izričito navedeno drugačije, izmene i/ili izmene i dopune Uslova biće na snazi i primenjivaće se odmah nakon njihovog objavljivanja. Pristupanjem sajtu odnosno aplikaciji Potrošač potvrđuje da je saglasan sa važećim Pravima i obavezama prodavca i potrošača.
 9. Prodavac zadržava pravo da po sopstvenoj odluci prilagodi ili ukloni sajt odnosno aplikaciju i/ili dostupne usluge, u celosti ili delom i bez prethodnog obaveštenja. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu koja se može javiti kao posledica izmene, brisanja ili nedostupnosti sajta i pratećih usluga, bez obzira na razloge i trajanje te nedostupnosti.
 10. Prodavac nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju Potrošač i/ili treće lice može pretrpeti usled grešaka u radu sajta odnosno aplikacije i/ili usluga ili usled virusa ili drugih zlonamernih softvera koji mogu biti instalirani na Vašem uređaju tokom korišćenja sajta odnosno aplikacije, uključujući bilo kakve posledične troškove održavanja, popravke ili ispravke Vašeg hardvera ili softvera. Dalje odredbe o isključenju odgovornosti sadržane su u odeljku ovih Prava i obaveza prodavca i potrošača pod naslovom Isključenje odgovornosti .
 11. Zadržavamo pravo da ograničimo ili prekinemo pristup ovom sajtu odnosno aplikaciji i/ili odgovarajućim uslugama ukoliko Potrošač i/ili treće lice isti koriste na način kojim se povređuju propisi, ova Prava i obaveze prodavca i potrošača ili odgovarajući dodatni uslovi ili politike Prodavca, uključujući, na primer, povredu autorskih prava, poslovne tajne ili drugih prava intelektualne svojine ili povredu privatnosti i drugih prava ličnosti, itd.
 12. Potrošač i/ili treće lice ne sme koristiti sajt odnosno aplikaciju za nezakonite svrhe ili na nezakonit način. Sajt odnosno aplikaciji i svi srodni materijali mogu biti zaštićeni pravima intelektualne svojine, a naročito autorskim pravom ili žigom. Bez naše prethodne pisane dozvole ne smete umnožavati bilo koje materijale dostupne preko sajta odnosno aplikacije, uključujući preuzimanje, redistribuiranje i indeksiranje materijala ili bilo koje srodne radnje, bilo manuelno ili korišćenjem automatizovanih sistema ili tehnologije.
 13. Sajt odnosno aplikacija može da sadrži određene istorijske informacije koje nisu nužno aktuelne i koje su iznete samo za informisanje. Prodavac zadržava pravo da izmeni sadržaj sajta odnosno aplikacijie u bilo kom momentu.
 14. Prodavac može prekinuti redovno funkcionisanje sajta odnosno aplikacije ili njegovog dela, ukoliko je to neophodno kako bi se sprovelo redovno održavanje, ispravile greške ili učinile druge izmene.
 15. Sajt odnosno aplikacija Prodavca može sadržavati veze ka sajtovima ili aplikacijama kojima ne upravlja Prodavac, te isti nema kontrolu nad tim sajtovima/aplikacijama trećih strana i nije odgovoran za njihovu dostupnost. Ukoliko je Prodavac postavio link prema drugom sajtu i/ili aplikaciji ne podrazumeva to da isti ne podržava, sponzoriše ili na drugi način promoviše ili pomaže taj sajt odnosno aplikaciju, niti da je odgovoran za informacije, sadržaj, usluge, proizvode ili druge materijale dostupne na tom sajtu odnosno aplikaciji ili preko njih. Prodavac ne preuzima odgovornost za onlajn prenos govora, slika ili podataka ili za drugi oblik prenosa preko bilo kog uvezanog sajta odnosno aplikacije. Prodavac ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja se može javiti kao posledica pristupa drugom sajtu odnosno aplikaciji preko te veze ili usled korišćenja sadržaja, podataka, proizvoda, usluga ili drugih materijala dostupnih na tom sajtu odnosno aplikaciji ili preko njih.
 16. Isključenje odgovornosti. Prodavac je posvećen održavanju sajta odnosno aplikacije i njihovom pravilnom funkcionisanju, ali nije odgovoran i ne može se smatrati odgovornim za bilo kakve eventualne nedostatke koji mogu postojati na sajtu odnosno aplikaciji i/ili u njihovom funkcionisanju, kao ni za njihove eventualne posledice. Na primer, sajt odnosno aplikacija može imati tehničke nedostatke, sadržati slovne greške ili malver, ili može pak biti zastareo ili neažuran kao posledica naknadnog razvoja.

  Sajt odnosno aplikacija (uključujući npr. članke, preporuke, slike i druge vizuelne sadržaje, softver i druge digitalne sadržaje itd.) dostupni su u „viđenom“ stanju, bez ikakvih izjava ili garancija u smislu njihovog marketinškog potencijala, adekvatnosti za određenu svrhu, nivoa kvaliteta, tačnosti, celovitosti, pouzdanosti ili odsustva materijalnih i/ili pravnih nedostataka. Prodavac isključuje sve takve garancije, kao i odgovornost za materijalne i/ili pravne nedostatke, u maksimalnoj meri u kojoj to zakon dozvoljava.

  U pogledu funkcionisanja sajta odnosno aplikacije, Prodavac ne garantuje (i) da će sajt odnosno aplikacija i njihovo funkcionisanje ispuniti sve zahteve ili potrebe korisnika; (ii) da će pristup sajtu odnosno aplikaciji biti bez prekida, blagovremen, bezbedan, bez nedostataka ili grešaka, bez virusa i drugih zlonamernih softvera; i (iii) da nedostaci mogu da se isprave. Stoga Prodavac neće snositi bilo kakve troškove eventualnog održavanja ili popravke kompjuterskog hardvera ili softvera Potrošača/korisnika usled bilo kakvih kvarova, uključujući tehničke greške, viruse ili drugi malver-a, ili bilo kojih drugih problema koji Vam se mogu javiti usled korišćenja sajta odnosno aplikacije. Prodavac isključuje odgovornost za običnu nepažnju u pogledu bilo koje štete po bilo kojoj osnovi.
 17. Potrošač/korisnik je saglasan da će nadoknaditi štetu Prodavcu i/ili trećim licima a u pogledu bilo kakvih zahteva, potraživanja ili tužbi trećih lica usled Vašeg nezakonitog ili neovlašćenog korišćenja ovog sajta odnosno aplikacije, ili u vezi sa njim, na način kojim se krše merodavni propisi, odredbe ovih Prava i obaveza prodavca i potrošača, eventualno posebnih uslova korišćenja i Vaše obaveze ili garancije koje proističu iz ovih Prava i obaveza prodavca i potrošača, kao i da ćete ih obeštetiti u smislu ukupne štete, uključujući sudske i advokatske troškove koji se mogu javiti u vezi sa štetom ili kao njena posledica.
 18. U slučaju da dođe do povrede obaveza iz ovih Prava i obaveza prodavca i potrošača, Prodavac ima pravo da prekine primenu ovih Prava i obaveze prodavca i potrošača, odnosno odgovarajućih dodatnih uslova korišćenja, kao i da obustavi pristup sajtu odnosno aplikaciji, ne ostavljajući dodatni period za otklanjanje povrede. Nakon takvog prekida, obavezni ste da odmah prestanete sa korišćenjem sajta odnosno aplikacije.
 19. Ova Prava i obaveze prodavca i potrošača primenjuju se i tumače u skladu sa zakonima i drugim propisima Republike Srbije.

  Prodavac i Potrošač i/ili treće lice nastojaće mirnim putem da reše sve sporove koji se jave u vezi sa ovim Pravima i obavezama prodavca i potrošača, uključujući i sporove koji se jave u vezi sa praktičnom pripremom, tumačenjem, izvršavanjem, povredom ili prekidom ugovornog odnosa i pravnim posledicama koje nastaju iz toga. Ukoliko sporazum ne bude postignut, spor će rešavati nadležni sud u Beogradu.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Izjava o PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova

PRAVA I OBAVEZE PRODAVCA I POTROŠAČA (USLOVI KORIŠĆENJA), POLITIKA PRIVATNOSTI I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI.

Potrošač zaključenjem Ugovora na daljinu sa Prodavcem i/ili isplatom kupoprodajne cene potvrđuje da ima minimum 18 godina života. Prodaja alkoholnih pića nije dozvoljena licima mlađim od 18 godina i svaki korisnik sajta odnosno aplikacije potvrđuje da ima minimum 18 godina života, te da će prilikom korišćenja sajta odnosno aplikacije i/ili usluga navesti svoje tačne podatke i garantovati za njihvou tačnost.

Potrošač zaključenjem Ugovora na daljinu, kreiranjem korisničkog naloga na sajtu https://wineartshop.rs/ odnosno aplikaciji i/ili uplatom kupoprodajne cene potvrđuje da je saglasan i daje svoj pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti u skladu sa važećim propisima (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ).

Za korišćenje usluga naše online prodavnice ne morate biti registrovani korisnik.

Obradu podataka vršimo na osnovu vaše saglasnosti (pristanka) odnosno kada je neophodna za izvršenje online transakcije.

Ukoliko ste u vašem pretraživaču, u operativnom sistemu ili u drugim podešavanjima Vašeg uređaja prihvatili tzv. geolokaciju, ovu funkciju koristimo kako bismo vam ponudili individualne usluge na osnovu vaše trenutne lokacije (na primer, brzu dostavu). Podatke o vašoj lokaciji obrađujemo isključivo u navedenu svrhu uz vašu saglasnost.

Dodatni podaci o ličnosti prikupljaju se isključivo na osnovu saglasnosti korisnika, tj. posetioca sajta https://wineartshop.rs/ odnosno korisnika aplikacije, na primer u slučaju registracije korisničkog naloga, prijave za newsletter, direktan marketing, ankete, putem kontakt obrasca, putem telefona ili putem e-maila, u skladu sa utvrđenom svrhom, odnosno radi odgovora na upit, slanja newsletter-a i drugog marketing materijala.

Ukoliko ste dali pristanak za prijem newsletter-a preko e-mail ili marketing materijala koji sadrži obaveštanje o aktuelnim ponudama i promocijama, koristimo e-mail adresu i eventualno ime za slanje informacija o proizvodima, promocijama, nagradnim igrama/konkursima, novostima i ponudama prodavnica.

Ove podatke čuvamo i obrađujemo u svrhu slanja Newslettera i/ili drugog marketing materijala, koji uključuje akcije (ponude, promocije, nagradne igre, itd.)

Uz vašu saglasnost, beležimo Vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice, društvenih mreža kao i newslettera. Ocena ponašanja korisnika podrazumeva pre svega podatke o odeljcima na kojima se zadržavate i na linkove koje koristite npr. kroz dodavanje određenog proizvoda u korpu ili analizom dosadašnje istorije izvršene online kupovine.

Pravni osnov za obradu podataka prilikom slanja Newslettera i/ili drugog marketing materijala je vaša saglasnost u skladu sa članom 12, stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Vašu saglasnost za prijem Newslettera/marketing materijala ili kreiranje korisničkog profila možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. To možete učiniti tako što ćete se npr. na našoj internet stranici odjaviti sa liste za prijem Newslettera a imate mogućnost da odjavu izvršite putem naše korisničke podrške . Link za odjavu newslettera možete naći na kraju svakog newslettera.

Ukoliko opozovete pristanak, obrisaćemo vaše podatke.

Sajt odnosno aplikacija zadržavaju pravo da sakupljaju sledeće informacije o svojim posetiocima:

 • ime domena sa kog je pristupljeno sajtu odnosno aplikaciji,
 • datum, vreme i mesto odakle se pristupa sajtu odnosno aplikaciji,
 • URL adresa sa koje je pristupljeno na link sajta
 • podatke koji su neophodni za izradu neophodnih statističkih analiza

Sve navedene informacije se ne koriste zarad lične identifikacije posetilaca već zbog već zbog merenja broja poseta sajtu odnosno pristupa aplikaciji, prosečno vreme provedeno na sajtu odnosno u aplikaciji, pregledane stranice itd. Ove informacije se koriste isključivo kako bi se unapredili kvalitet sajta odnosno apliakcije i njihovog sadržaja.

Društvo obrađuje lične podatke za ostvarivanje prava i obaveza Ugovora na daljinu .

Lični podaci koje prikupljamo od vas su: ime i prezime, e-mail adresa, a za isporuku adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, mesto, država), broj telefona. Sve vaše lične podatke dobijamo direktno do vas.

Obradu vaših podataka vršimo za svrhu omogućavanja i izvršavanja vaše online kupovine. Prilikom korišćenja usluge kupovine putem sajta https://wineartshop.rs/ odnosno aplikacije Društvo obrađuje vaše podatke o ličnosti u svrhu:

 • realizacije porudžbine i dostavljanja informacija o statusu porudžbine (npr. obaveštenje kupca o vremenu dostave, odgovaranje na eventualne zahteve u vezi narudžbine i sl.) kao i omogućavanja kupcima podnošenje reklamacija i povrata; pohranjivanja bilo kojeg popisa liste želja, koje korisnici Internet stranica mogu kreirati; otkrivanja i/ili sprečavanja zloupotrebe ili prevare.

Naš sajt https://wineartshop.rs/ odnosno aplikaciju uključuju i odeljak za Online kupovinu koji možete koristiti u svojstvu “Registrovanog korisnika” ili “Neregistrovanog korisnika”. Za registraciju i otvaranje korisničkog profila potrebni su nam sledeći lični podaci: Ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa i mesto prebivališta, poštanski broj i grad. Društvo nema pristup lozinkama, tako da je korisnik isključivo odgovoran za zaštitu svoje lozinke. Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je dao i garantuje da će svojim profilom upravljati lično, odnosno preko lica koje ovlasti.

U cilju uspešnog obrađivanja narudžbine od strane “Neregistrovanog korisnika” potrebni su nam sledeći lični podaci: ime i prezime, e-mail adresa, adresa i mesto prebivališta odnosno adresa isporuke, poštanski broj i kontakt telefon. Ukoliko ne pružite tražene podatke, Društvo verovatno neće moći da obradi vašu porudžbinu i dostavi vam naručenu robu. Svaki korisnik odgovora za tačnost podataka koje je uneo.

U ime Wine Art Shop obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Wine Art Shop (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Lične podatke osobe: ime i prezime, adresa isporuke, e-mail adresa i broj telefona, dobijene potvrdom narudžbine od strane korisnika, delimo sa našim partnerima za dostavu kako bismo pripremili proizvode iz vaše narudžbine i dostavili ih na adresu prema vašem zahtevu. Naši poslovni partneri ovlašćeni su te podatke koristiti i kontaktirati Vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki.

Plaćanje se može vršiti pouzećem, avansno na račun Društva, virmanski ili platnim karticama.

Prilikom plaćanja Vaše narudžbine platnom karticom putem interneta bićete preusmereni na stranicu Banca Intesa AD Beograd. Unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici Banke, a prenos preko interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korišćenjem SSL protokola i PKI sistema. Podaci o platnoj kartici ni u jednom trenutku nisu dostupni našem sistemu.

Takođe, Društvo je dužan po osnovu propisa koji regulišu oblast zaštiti potrošača da kupcima obezbedi mogućnost ulaganja reklamacija na kupljene proizvode putem reklamacionog lista .

Na stranicama društvenih mreža Društva, obrađujemo podatke u svrhu informisanja potrošača o ponudama, proizvodima, uslugama, akcijama, nagradnim igrama, bitnim informacijama, novostima u Društvu, u svrhu interakcije sa posetiocima društvenih mreža kao i u svrhu davanja odgovora na postavljena pitanja, pohvale i kritike i u svrhu komuniciranja sa potencijalnim kupcima. Obrada podataka se vrši u interesu ostvarivanja komunikacije odnosno u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima. Pravni osnov za obradu vaših podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona (legitiman interes).

Na obradu podataka od strane operatera platforma društvenih mreža (npr. administracija članova i deljenje informacija) imamo samo ograničen uticaj. Tamo gde možemo da utičemo i podesimo parametre za obradu vaših podataka i to tako da operater platforme društvenih mreža postupa u skladu sa zaštitom podataka, mi preduzimamo sve mere koje su nam na raspolaganju. Međutim, na mnogim mestima ne možemo da utičemo na obradu podataka operatera, niti znamo koje podatke operater tačno obrađuje.

Operater platforme upravlja celom IT infrastrukturom usluge, pridržava se sopstvenih pravila o zaštiti podataka i ima sa Vama poseban korisnički odnos (ukoliko ste registrovani korisnik usluge društvenih mreža). Dodatno, operater je isključivo odgovoran za sva pitanja u odnosu na podatke Vašeg korisničkog profila, kojima mi kao Društvo nemamo pristup.

Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka.

Podatke, koje ste uneli na našim stranicama društvenih mreža, kao što su npr. komentari, video snimci, slike, lajkovi, javna obaveštenja i sl. objavljuje operater platforme, a mi zadržavamo pravo da ih uklonimo ukoliko su neprimerenog sadržaja. Zadržavamo pravo da obrišemo nezakonite ili neprimerene sadržaje, ukoliko je to potrebno.

Vaše podatke obrađujemo i u svrhu komuniciranja sa vama. Vaše sadržaje ćemo eventualno podeliti na našoj stranici ako to predstavlja funkciju platforme društvene mreže.


POLITIKA KOLAČIĆA (COOKIES)

Sajt odnosno aplikacija ne sakuplja informacije o vašem ličnom identitetu prilikom same posete internet stranicama pod domenom https://wineartshop.rs/.

Korišćenjem sajta odnosno aplikacije saglasni ste da možemo da sačuvamo kolačiće i IP adrese i da im pristupimo, da koristimo druge metode za prikupljanje podataka o korišćenju sajta odnosno aplikaciji i poboljšamo vaše korisničko iskustvo. Ova politika kolačića pruža jasne i relevantne informacije o kolačićima koje koristimo i o razlozima za njihovo korišćenje.

VAŠ PRISTANAK

Time što nastavljate da koristite naš sajt slažete se sa tim da možemo da postavimo kolačiće na računar kako bismo analizirali način na koji koristite naš sajt. Molimo da pažljivo pročitate politiku kolačića kako biste saznali detaljne informacije o podacima koje prikupljamo kada koristite ovaj sajt odnosno aplikaciju. Ukoliko ne želite da prihvatite kolačiće u pogledu vašeg korišćenja ovog sajta, morate da prestanete da ga koristite.

ŠTA JE KOLAČIĆ?

Kolačići su male datoteke koje se postavljaju na vaš računar preko web sajtova koje posetite, aplikacija koje koristite ili određenih poruka e-pošte koje otvorite. Njihova upotreba je široko rasprostranjena kako bi web sajtovi i aplikacije mogli pravilno da funkcionišu i kako bi njihovi vlasnici mogli da dobiju poslovne i marketinške informacije.

Kolačići koje koristimo na sajtu pomažu nam da vam obezbedimo bolje iskustvo na mreži, pamte vaše parametre i pomažu nam da poboljšamo sajt. Time što pristupate našem sajtu odnosno palikaciji slažete se da se ova politika kolačića primenjuje kad god pristupite sajtu odnosno aplikaciji, nezavisno od uređaja koji koristite.

KOJE LIČNE INFORMACIJE PRIKUPLJAJU KOLAČIĆI?

Uopšteno, kolačić sadrži tekstualni niz koji sadrži informacije o pregledaču. Za rad nije neophodno da kolačić prepozna odakle ste, on samo treba da zapamti vaš pregledač.


ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa AD Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.


ODUSTANAK OD UGOVORA

Potrošač ima pravo da da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Potrošač. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik. Kada Potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik. Rok iz ovog stava ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak ). Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u roku iz stava 1. ovog člana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu. Ako Prodavac omogući Kupcu da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Prodavac će u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe predati Kupcu u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa obrazac za odustanak i primerak potpisanog ugovora. Obaveštenje Kupcu iz člana 26. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (adresi poslovanja Prodavca, adresi, i adresi elektronske pošte Prodavca na koju Potrošač može da izjavi reklamaciju i ceni robe) nalazi se u tekstu Ugovora na daljinu .

Protekom roka Kupcu, prestaje pravo Potrošača na odustanak od ugovora.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je Potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Potrošač je dužan da vrati robu Prodavcu ili licu ovlašćenom od strane Prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Potrošač će robu vratiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je platio preko računa, povraćaj se vrši uplatom na račun sa kojeg je izvršena uplata.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je platio po prijemu robe, povraćaj se vrši uplatom na račun naveden u Obrascu za odustanak od ugovora na daljinu koji popunjava Potrošač.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Društvo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Društva obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice u roku ne dužem od 15 dana od dana prihvatanja reklamacije.

Formular za raskid ugovora možete skinuti i popuniti ovde .

Popunjen obrazac ugovora zajedno sa ispravno upakovanom robom i dokumentacijom kao u opisu iznad, Potrošač treba da pošalje na adresu:

WINE ART DOO BEOGRAD
ul. Ičkova br. 29, 11000 Beograd

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

 1. isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
 2. isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane;
 3. isporuke zapečaćene robe, koji su otpečaćeni nakon isporuke.

PRAVO NA IZMENE

Zadržavamo pravo na promenu ovih Uslova korišćenja u skladu sa zakonskim odredbama. Obaveštavaćemo Vas o svim važnim promenama, kao što su promene u svrhu obrade ličnih podataka ili u slučaju da integrišemo nove svrhe.


Vaša korpa
Zabrana prodaje maloletnim osobama